ประกันสังคมย้ำ นายจ้างจ่ายเงินสมทบตรงเวลา ผู้ประกันตนได้รับสิทธิรวดเร็ว

โดย สำนักงานประกันสังคม ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 12 มีนาคม 2561, 17:34.
ประกันสังคมย้ำ นายจ้างจ่ายเงินสมทบตรงเวลา ผู้ประกันตนได้รับสิทธิรวดเร็ว
ระบบประกันสังคม ช่วยสร้างหลักประกันและให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในกรณีต่างๆ นายจ้างมีหน้าที่ในการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย ทั้งในส่วนที่หักจากค่าจ้างของลูกจ้างและส่วนที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เงินสมทบ คือเงินที่นายจ้าง ลูกจ้างจะต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ จากฐานค่าจ้างรายเดือนต่ำสุดเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดเดือนละ 15,000 บาท โดยคูณกับอัตราเงินสมทบที่ต้องนำส่ง หากนำส่งเงินสมทบไม่ทันภายในกำหนด หรือส่งไม่ครบจำนวน นายจ้างจะต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ไม่ได้ส่ง หรือจำนวนเงินที่ขาดอยู่
สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินสมทบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง ตามกฎหมายประกันสังคม นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้าง เป็นผู้ประกันตน ภายใน30วัน และเมื่อมีการรับลูกจ้างใหม่เพิ่มขึ้นต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน เช่นกัน นายจ้างจะต้องหักเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างและนำส่งเงินสมทบส่วนของนายจ้างเป็นจำนวนเท่ากับลูกจ้างทั้งหมดถูกหักรวมกัน พร้อมจัดทำเอกสารตามแบบ สปส.1-10(ส่วนที่1)และ สปส.1-10(ส่วนที่2)โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้องหรือนำส่งเงินสมทบด้วยสื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส่งทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th โดยนำส่งสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือทางไปรษณีย์ เป็นเงินสดหรือเช็ค ภายในวันที่15ของเดือนถัดไป หรือชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือชำระเงินสมทบด้วยระบบ e-payment ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารซิตี้แบงค์ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซูมิโตโมมิตซุย คอร์ปอเรชั่น จำกัด และธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด
นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบภายในระยะเวลาที่กำหนด การที่นายจ้างหลงลืมหรือมีเจตนาจะหลีกเลี่ยงฝ่าฝืนหน้าที่จะมีความผิดตามกฎหมายกำหนด เช่น กรณีนายจ้างกรอกแบบแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10) ไม่ถูกต้องครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้นายจ้างกรอกแบบรายการดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามมีความผิดฐานขัดคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ดังนั้นแนะนำให้นายจ้างชำระเงินสมทบให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกำหนดระยะเวลา จะช่วยให้ลูกจ้างผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ตามสิทธิ และไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือโทรสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th
ยี่ห้อ: - รุ่น: -
สภาพ: ใหม่ ความสมบูรณ์: 100%
ราคา: 10,240 บาท ต้องการ: โฆษณา
ติดต่อ: สำนักงานประกันสังคม อีเมล์:
โทรศัพท์: - มือถือ: 0268245580
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร วิธีส่งของ: ตกลงภายหลัง
ที่อยู่: thailand bangkok
 
คำค้น: ประกันสังคม |